Avís legal

El present avís legal regula l'ús del servei del portal d'Internet www.g3mein.com propietat de l'empresa G3MEIN (d'ara endavant G3MEIN) amb domicili a Terrassa, Barcelona (Espanya).

L'ús del lloc web www.g3mein.com es regeix per les normes establertes en el present avís legal. Amb la seva utilització, vostè accepta les condicions d'ús.


Contingut i ús

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present Web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial o d'un altre tipus amb G3MEIN.

G3MEIN es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva pàgina Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i productes que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.


Drets de Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del lloc web www.g3mein.com (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges i fotografies, dibuixos, gràfics i arxius de text) són propietat de G3MEIN o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual. La recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de G3MEIN i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Les marques, rètols, signes distintius o logos del Web referenciat són titularitat de G3MEIN i estan degudament registrats, així com els textos, dades i dibuixos gràfics; o bé són titularitat de les entitats proveïdores d'informació, no podent ser objecte d'ulterior modificació, còpia, transformació, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de tercers, sense l'expressa autorització per part del titular d'aquest contingut. La posada a la disposició dels textos, dades i dibuixos gràfics no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, o transmissió al seu favor, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima del Web.


Manifestacions

G3MEIN manifesta que aquest lloc web disposa de la tecnologia adequada per permetre l'accés i utilització del mateix. No obstant això, no es responsabilitza per l'eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els seus sistemes informàtics.

El lloc web www.g3mein.com podria contenir inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errates. G3MEIN no garanteix, en cap cas, la veracitat, exactitud i actualitat de les dades contingudes en el seu lloc web. L'usuari que accedeix al mateix exonera a G3MEIN de qualsevol responsabilitat en relació a la fiabilitat, utilitat o falses expectatives que aquest lloc web pogués produir-li.


Limitació de responsabilitat

1.- G3MEIN no ofereix garanties de cap classe quant al funcionament del present Web o a la informació continguda en el mateix, ni serà responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol índole, que puguin derivar-se del seu ús.

2.- Així mateix, G3MEIN exclou tota responsabilitat per la licitud, contingut i qualitat de les dades i informacions oferts per terceres entitats a través del citat lloc web.


Enllaços hipervincles

1.- Els titulars d'altres llocs web que desitgin crear un hipervincle a www.g3mein.com es comprometen a no realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes, que puguin induir a error o, en general, que siguin contràries a les lleis.

2.- Els titulars d'altres llocs web que desitgin crear un hipervincle a www.g3mein.com es comprometen, així mateix, a no establir hipervincles amb llocs web que continguin continguts, manifestacions o propaganda d'índole racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i, en general, puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom o la imatge de G3MEIN.

3.- La inclusió de hipervincles en www.g3mein.com no implica necessàriament que G3MEIN mantingui relacions mercantils o vincles associatius amb el titular del lloc web en la qual s'estableixi l'enllaç.

4.- La presència de hipervincle sté una finalitat merament informativa, motiu pel qual, G3MEIN no es responsabilitza ni atorga garantia de cap naturalesa, ni expressa ni implícita respecte a la comercialitat, idoneïtat, qualitat, característiques, procedència, comercialització o qualsevol altre aspecte de les informacions i/o productes i/o serveis que s'ofereixin a través del lloc web referenciat.


Legislació aplicable

Amb caràcter general les relacions entre G3MEIN amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.